ایستگاه رفته ...

... قطار می رود

تو می روی

تمام ایستگاه می رود

و من چقدر ساده ام

که سال های سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته ایستاده ام

و همچنان

            به نرده های ایستگاه رفته

                                             تکیه داده ام ... 

/ 1 نظر / 20 بازدید